راه‌های مطمئن

«…زیرا پیمودن راه‌های مطمئن هنری نیست.» سیروس آتابای، نزدیکِ نور، نشر پیکره، ص ۱۶۲

با سپر سطرها

«دور از چشم دنیا با سپر سطرها گذشتم از کنار زندگی.» شهروز رشید، کتاب هرگز، نشر دات، ص. ۹۳

همۀ ستاره‌ها

«دلم می‌خواست چندان عدد یاد بگیرم تا همۀ ستاره‌ها را شماره کنم» کیومرث منشی‌زاده، قرمزتر از سفید، ص. ۱۳