و

و این مرد که هم سیری مانع نوشتنش بود هم گرسنگی.