و

و ری بردبری، که هر روز یک داستان می‌نوشت، بی‌ که از قبل ایده‌ای داشته باشد. تازه پس از اتمام نگارش داستان بود به موضوع آن پی می‌برد.