و

و کسی هم بود که فهمید فقط با تمرکز و مداومت در نوشتن روزانه است که می‌تواند کارهای تازه بکند و از پیلۀ کلیشه بیرون بزند.