و

و این‌یک، که فهمید اگر اجازۀ هیچ کار دیگری به خودش ندهد مجبور می‌شود که بنویسد.