مخاطب

رضایت مخاطب را با کاری که رضایت خودت را جلب می‌کند، جلب کن.