دروغ

خطر بزرگ دروغ گفتن این نیست که دستت رو شود، این است خودت هم دروغت را باور کنی.