گسست

دیگران آنچه می‌گویی نمی‌شنوند، آنچه می‌خواهند برداشت می‌کنند.