انتقام مشتری

بزرگ‌ترین انتقام مشتری از یک کسب‌وکار این است که خودش را از آن بگیرد.