هر دو با هم

می‌توان و می‌باید موفقیت و رضایت را با هم داشت.