انتخاب با تو است

نوشتن، هم می‌تواند تو را در پیلۀ گذشته‌ها نگه دارد هم می‌تواند تو را از بند گذشته برهاند و در دامن فردا بگذارد.