نوشتن برای به یاد آوردن

برخی برای فراموش کردن می‌نویسند، اما نوشتن برای من موجب یادآوری بسیاری چیزهاست. نوشتن برای فعال کردن حافظه است.