چاه

وقتی آموزش در ذهن و عملکرد تو تغییر ایجاد می‌‌کنند، نگذار اطرافیانت دوباره تو را به چاه برگردانند.