انتخاب

یا حماقت خود را برطرف می‌کنی یا برای آن توجیه می‌تراشی؛ راه دیگری نیست.