۱۰۰ پند من به خودم-۱۰۰

به خاطر هزینه‌های قبلی در بند یک کار نمان. تو برده نیستی. هر زمان که خواستی می‌توانی حوزۀ فعالیت تخصصی خودت را تغییر بدهی. آیندۀ مطلوب میوۀ پرداخت هزینه‌های تغییر است.