اسنپ اتفاقی

گاهی می‌توانیم اتفاقی روی نقشۀ اسنپ جایی را انتخاب کنیم و برویم و آنجا قدم بزنیم. به در و دیوار و زمین و آسمان آن محله نگاه کنیم. برویم توی مغازه قیمت بپرسیم، به کالاهای مختلف دست بزنیم. ایده‌های تازه محصول کنجکاوی است.