۱۰۰ پند من به خودم-۹۱

اگر شهامت خاموش کردن گاه به گاه موبایلت را نداری، برای همیشه از خلاقیت و کشف ایده‌های تازه خداحافظی کن.