۱۰۰ پند من به خودم-۹۰

باید با ایده‌‌های تازه‌ای که به ذهنت می‌رسد به نرمی و ملایمت برخورد کنی؛ هر ایده‌ارزش این را دارد که در گوشه‌ای نوشته شود و فرصت پخته‌شدن در طول زمان را پیدا کند.