۱۰۰ پند من به خودم-۸۹

حرفی که یک نفر در نقطۀ هشتاد می‌زند، شاید برای تو که در نقطۀ ده ایستاده‌ای اصلاً مناسب نباشد. در پذیرفتن توصیه‌ها احتیاط کن.