۱۰۰ پند من به خودم-۸۷

همه مثل تو فکر نمی‌کنند. همه مثل تو حس نمی‌کنند. پس دست از تفسیر وسواس‌گونه و بیهودۀ کلام و رفتار دیگران بردار.