۱۰۰ پند من به خودم-۸۳

وقتی گرفتاری و شوق خواندن کتابی به سراغت می‌آید، هر طور شده، حداقل یک صفحه از آن را بخوان.