۱۰۰ پند من به خودم-۷۵

وقتی می‌گویی: «سلام چطوری و حالت خوبه؟» واقعاً برای شنیدن جواب آن مکث کن، این‌گونه حرف‌ها را از معنای خودشان تهی نکن.