۱۰۰ پند من به خودم-۷۳

یکی از هدف‌های تو می‌تواند شنیدن برخی از جملات باشند، مثل شنیدن این جمله: تو شنوندۀ خوبی هستی.