۱۰۰ پند من به خودم-۷۲

از تماشای موفقیت دیگران، به اندازۀ خیره شدن به یک منظرۀ زیبا لذت ببر. این راز رشد و آرامش است.