۱۰۰ پند من به خودم-۶۱

هرقدر برای وقتت بیش‌تر ارزش قائل باشی، دیگران احترام بیش‌تری برای شخص تو قائل می‌شوند.