۱۰۰ پند من به خودم-۵۳

۲۵ دقیقه کار کن، ۵ دقیقه استراحت؛ ۲۵ دقیقه کار کن، ۵ دقیقه استراحت؛ ۲۵ دقیقه کار کن، ۵ دقیقه استراحت؛ ۲۵ دقیقه کار کن، ۵ دقیقه استراحت؛ حداقل ۲ ساعت در روز به این ترتیب برای پرداختن به اولویت‌هایت وقت بگذار.