۱۰۰ پند من به خودم-۵۲

فرصتی را که صرف سرزنش خودت به‌خاطر عقب‌انداختن کارها می‌کنی صرف انجام همان کارها کن.