۱۰۰ پند من به خودم-۵۱

وظیفۀ تبلیغ و ترویج کارهایت را بر عهده بگیر. هیچ کسی مانند خود تو نمی‌تواند کارت را معرفی کند.