۱۰۰ پند من به خودم-۴۷

به این بیت فردوسی فکر کن: «بسی رنج بردم در این سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی». با فارسی مانند یک گنج برخورد کن.