۱۰۰ پند من به خودم-۴۶

همیشه خطاب به یک مخاطب مشخص بنویس، گرچه ممکن است مخاطبان تو هرگز متوجه این موضوع نشوند.