۱۰۰ پند من به خودم-۴۴

نه گفتن بدون عذاب وجدان را تمرین کن. با حال خوب نه بگو. به چیزهایی فکر کن که با با نه گفتن به دست میاوری.