۱۰۰ پند من به خودم-۳۸

از کمک کردن به دیگران لذت ببر، و مدام به دنبال راه‌های تازه‌ای برای یاری رساندن به آن‌ها باش.