۱۰۰ پند من به خودم-۳۰

گزینه‌ها را کم‌تر کن. با اضطرابِ انتخاب از میان گزینه‌های گوناگون انرژی خودت را هدر نده.