۱۰۰ پند من به خودم-۱۴

بگذار موبایلت در اغلب اوقات بی‌صدا باشد. بعداً می‌توانی به هر کسی که زنگ زده زنگ بزنی.