۱۰۰ پند من به خودم-۱۳

کارهای قبلی‌ات را بازبینی کن و آن‌ها را بهبود بده. گاهی اوقات برخی کارهای ناقص هنگام بازبینی و بازسازی به آثاری درخشان بدل می‌شوند.