۱۰۰ پند من به خودم-۸

جواب آدم‌های سمّی را نده. نادیده‌گرفتن آن‌ها بهترین کاری است که می‌توانی انجام بدهی.