۱۰۰ پند من به خودم-۵

نمایشنامه‌خواندن هزاربرابر مهم‌تر از چیزی است که تصور می‌‌کنی. نمایشنامه بخوان؛ هر نمایشنامه‌ای.