رُندش نکن

بارزترین نشانۀ نابودگران وقت: آن‌ها برای انجام کارها منتظر رُند شدن ساعت می‌مانند.