یک کار

مراحل مهارت‌یافتن در یک هنر آن‌قدر پیچیده و طاقت‌فرساست که حداقل در یک دهۀ اول کار مجال چندانی برای آزمودن سایر رشته‌ها باقی نمی‎‌ماند.