معیار

کار موردعلاقۀ ما کاری است که دوست داریم دربارۀ آن بیش‌تر و بیش‌تر یاد بگیریم.