تلخ و شیرین

گاهی به یک اتفاق تلخ نیازمندیم تا شیرین‌ترین تصمیم زندگی‌‌مان را بگیریم.