موفقیت دیگران

از تماشای موفقیت دیگران باید به اندازۀ خیره شدن به یک منظرۀ زیبا لذت برد. به گمان من این راز رشد و آرامش است.