نوشتن هدف

نوشتن یک هدف، گامی برای پروش دادن جرئت رسیدن به آن هدف است.