باز هم پیاده‌روی

هیچ تکنیک و ترفندی را نمی‌شناسم که به اندازۀ پیاده‌‌روی در افزایش خلاقیت مؤثر باشد.