گزارش عملکرد

محتوای خوب نوعی گزارش عملکرد است؛ اما نه به بی‌مزگی‌ نمونه‌های اداری آن.